sahibinden,sahibinden yer,sadece sahibinden,sahibinden gayrimenkul,sahibinden emlak,komisyonsuz gayrimenkul,komisyonsuz emlak,komisyonsuz danışmanlık,sahibinden daire,sahibinden ev,sahibinden arsa,sahibinden dükkan,sahibinden işyeri,sahibinden arazi,sahibinden satılık,sahibinden kiralık,emlak,gayrimenkul,emlak danışmanlığı,gayrimenkul danışmanlığı

#

#sahibindenyer@gmail.com

Ev Kredisi Sözlüğü

 • Ada
 • Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan ve çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası ve böyle bir yeri kapsayan yapılar takımı.

  • Aile Konutu

  Evli eşlerin beraber yaşadıkları, evlilik ve aile hayatı sürdürdükleri, devamlı ikamet ettikleri konut (Medeni Kanun). Aile konutu, eşlerin sahibi olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar olabilir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla aile konutu olamaz.

  • Akdi Faiz Oranı

  Sabit faizli konut finansmanı kredisi sözleşmelerinde yer alan faiz oranı.

  • Akitli İşlemler

  Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi senet düzenlenerek yapılan bütün işlemler. İpotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnektir.

  • Akitsiz İşlemler

  Ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin (silme, iptal etme), düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan işlemler.

  • Bağımsız Bölüm

  Kat mülkiyetinde, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, Kat Mülkiyeti Yasasına göre, bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri.

  • Balon Ödeme

  Kredi kullandırımı sırasında ödeme planında belirlenmiş tarihlerde yapılan toplu ödeme.

  • Birincil Piyasa

  Finansman kuruluşlarıyla konut alıcılarının işlem yaptığı piyasa.

  • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)

  Banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere, yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Yeni konut finansman sisteminde konut kredilerine BSMV muafiyeti getirilmiştir.

  • DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

  27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup, bu sigortayı sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum.

  • Derece

  İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğü, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir.

  • Diğer İrtifak Hakları

  Malik, taşınmazı üzerinde belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları kurabilir.

  • Eklenti

  Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda, bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler.

  • Ekspertiz Raporu

  Gayrimenkullerin piyasa değerini ve yasal değerini belirleyen rapor.

  • Erken Kapama

  Kredinin vadesinden önce, kalan anapara borcunun tamamının ödenmesi durumu.

  • Erken Ödeme

  Tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam tutarın veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi.

  • Faiz

  Belirlenmiş kredi faiz oranı ile gün sayısına bağlı olarak anapara üzerinden hesaplanarak oluşan finans kurumu geliri.

  • Faiz Riski

  Bankanın aktif ve pasifleri arasındaki bağlanma farkının faiz oranlarındaki beklenmedik değişimler nedeniyle bankanın net faiz geliri ve ekonomik değerini olumsuz etkilemesi.

  • FBK

  İpoteklerin tescilinde kullanılan “Fekki (terkini) Bildirilinceye Kadar” anlamına gelen kısaltma.

  • Fek

  Kaldırma; bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması; ortadan kaldırma; sona erdirme; bitirme.

  • Fer’i

  Ek, ilave

  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

  Gayrimenkuller ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy işleten, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapabilen, minimum yüzde 49 halka açılma zorunluluğu olan ve kurumlar vergisinden muaf tutulan sermaye piyasası kurumu.

  • Geçici Şerh

  Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukuki müessese.

  • Gecikme

  Kredi geri ödeme planında belirtilen tarihlerde tahsilâtların yapılması.

  • Gecikme Faizi

  Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına veya alacağa vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak olan ve oranı sözleşmede belirlenen faiz

  • Hakediş

  Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak mal sahibi tarafından ödenmesi.

  • Hayat Sigortası

  Kredi müşterisinin kredi vadesi içinde vefat etmesi durumunda teminatı kredi borcuna mahsup edilmek üzere, birinci dereceden alacaklısı finans kurumu olacak şekilde yapılan sigorta türü.

  • İbraname

  Sorumluluğun yerine getirildiğine dair belge.

  • İmar Durumu

  Arsa ve yapı yönünden bir imar parselinin boyutlarını, sınırlarını, imar planında alacağı şekli, yapının teknik koşullarını belirten belge.

  • İmar Planı

  Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plan.

  • İnşaat Kat Alan Katsayısı (KAKS)

  Yapının bütün katlarındaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dâhil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamı.

  • İnşaat Nizamı

  Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alan

  • Kampanyalı Satış

  Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satış türü.

  • Kat İhtarnamesi

  Sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilâtın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarname.

  • Kat İrtifak Tapusu

  Ana gayrimenkulün vasfının arsa, bağ, bahçe, vs. olması sebebiyle hazırlanan ve uygulama projesine göre yapılan veya yapılması planlanan bağımsız bölümlerin niteliğini ve tapuda kaç arsa payı ile maliklerinin belirlenmiş olduğunu gösteren tapu.

  • Kat İrtifakı

  Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, büro, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

  • Kefalet

  Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde, alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türü.

  • LTV (Loan To Value)

  Kullandırılacak kredinin, ilgili konuta ilişkin ekspertiz değerine oranı.

  • Merhun

  Rehinli mal

  • Mevzii İmar Planı

  Plan sınırı bitişik olmayan, sosyal ve teknik yapısı kendi içinde çözümlenen plan.

  • Muacceliyet

  Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi.

  • Operasyonel Risk

  Yetersiz ve sorunlu iş süreçleri, personel ve sistemlerden veya dış etkenlerden kaynaklanan kayıplardır.

  • Ödeme Planı

  Tüketiciye tahsis edilen konut finansmanı geri ödenmesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tablo

  • Rayiç Bedel

  1. Bir ekonomik değerin değerleme günündeki normal alım satım değeri; piyasa değeri. 2. Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatları.

  • Resmi Senet

  Tapu Sicil Müdürlükleri’nde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz, vade, ipotek şartları vs. içeren belge.

  • Sabit Faizli Konut Kredisi

  Kullanılan Konut kredisinin faiz oranlarının sabit tutulması ve ödeme planının hesaplanması sonucunda belirtilen ödenecek miktarın kredi borcunun bitimine kadar aynı kaldığı kredi türü.

  • Seküritizasyon

  Gelecekteki nakit akımlarına dayalı menkul kıymetleştirme yöntemi; gelecekte elde edilmesi beklenen nakde dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirmedir. Bu yöntemde, kaynak firma normal faaliyet süreci içerisinde, gelecekte elde etmeyi beklediği nakde dayalı olarak menkul kıymeti ihraç eder/ihraç edilmesini sağlar.

  • Sitüasyon Tablosu

  Hakediş tablosu.

  • Tahakkuk

  Gerçekleştirme; gerçekleşme; bir mal veya hizmet karşılığında borcun hesaplanması.

  • Tahsilât

  Tahsil etmeler; para alımları.

  • Takyidat

  Mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan, gayrimenkul üzerinde 3. kişiler lehine kurulmuş haklar.

  • Takyidat Belgesi

  İlgili gayrimenkul üzerindeki 3. kişiler lehine konulmuş, mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan hakların tapu müdürlüğü tarafından talep edene bildirildiği belge.

  • Tapu Senedi

  Taşınmaz malın tasarrufunda, mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen, içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu, sınırları, ölçüsü ve değeri belirtilen belge.

  • Vade

  Süre, önceden belli edilen zaman. Konut kredilerinde kredi alımından kredi kapatmaya kadar geçen zaman dilimidir.

  • Varlık Finansmanı Fonu

  İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı.

  • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  İhraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların teminatı altında ihraç edilen borçlanma senetleri

  • Yakın İzleme

  Tüketici kredilerinde taksitin taksit vadesinden sonra, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda kredinin otomatik olarak izlemeye alınmasını sağlayan ve ilgili müşteriye yeni bir kredi kullandırılmasını engelleyen sistem.

  • Yapı Ruhsatı

  Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge.

  • Yasal Takip

  Kredi borçlusunun vadesi gelen borçlarını ödememesinden dolayı yasaların ve sözleşmelerin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde borçların muaccel hale getirilerek tahsil edilmesi. Zilyetlik: Bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hâkimiyeti.

  • Zorunlu Deprem Sigortası

  DASK tarafından sunulan, konut niteliği taşıyan gayrimenkuller için yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası

  hazır emlak sitesi